Technické služby Opava

Technické služby Opava s.r.o. jsou středně velkou společností, zabývající se komunálními službami a spravující majetek Statutárního města Opavy ve výši téměř 2 miliard Kč.

V současné době má společnost 230 zaměstnanců v 8 samostatných provozovnách, zajišťující nejen pro město, ale rovněž pro externí zákazníky široké portfolio služeb. Stará se tak například o správu a údržbu místních komunikací, zónu placeného stání ve městě, parkovací dům, zimní údržbu komunikací, úklid a čistotu města, správu a údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení a světelně řízených křižovatek, správu 8 městských hřbitovů, správu sportovišť jako krytý bazén, městské koupaliště, tělocvična na Tyršově stadionu, skate park, in-line stezky, veřejné záchodky.

Dále udržují ve městě 10 fontán a kašen, 87 pískovišť a 39 dětských hřišť a veškerý mobiliář. V neposlední řadě jsou společností svozovou, což znamená, že nejen že sváží z města Opavy, 9 městských částí a dalších 17 okolních obcí komunální, separovaný odpad a biologicky rozložitelný odpad, ale rovněž provozují 3 městské sběrné dvory a separační linku na třídění odpadů.

Při práci je TSO vzorem velký český podnikatel Tomáš Baťa. Jedno z jeho hesel zní „Konejme jen tu práci, která slouží veřejnosti“, což je v podstatě poslání společnosti Technické služby Opava. Sloužit veřejnosti. TSO se snaží vykonávat své služby kvalitně, rychle, efektivně, společensky odpovědně a trvale udržitelně a to nejen ke spokojenosti zřizovatele, tedy města Opavy, ale zejména tak ke spokojenosti občanů ve městě bydlící, či město navštěvující.

TSO se snaží svou prací přispět k tomu, aby si město Opava stále zasloužilo pojmenování „Bílá Opava“.

Společnost zavedla do svých každodenních činností principy společenské odpovědnosti a trvale udržitelného rozvoje. Jako vítězové soutěže Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně za rok 2015 a 2016,

Národní ceny za společenskou odpovědnost za rok 2019 a jako vítězové soutěže O cenu hejtmana moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015, 2016 a 2018, se snaží jít příkladem a být v tomto směru motivátory, jehož je dobré následovat.

Na téma společensky odpovědného jednání společnost pravidelně publikuje v periodikách tištěných i elektronických,  zástupce společnosti přednáší na republikových konferencích vše s cílem uvědomění si nutnosti odpovědného a udržitelného chování jak jednotlivců, tak organizací.